Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://studioprotehotne.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

 

Prohlášení www.studioprotehotne.cz o zásadách ochrany osobních údajů

 Jakými zásadmi se řídíme při zpracování osobních údajů?

Zpracováváme přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládáme je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťujeme jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
Zajišťujeme, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.
Veškeré činnosti spojené s osobními údaji a jejich ochranou řádně dokumentujeme, zejména vede záznamy o činnostech zpracování a další doklady o zpracování osobních údajů pro naplnění zásady odpovědnosti dle Nařízení

Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.studioprotehotne.cz?

1. Přihlášení do uživatelského účtu
Účel zpracování: poskytování služby.

Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě kupní smlouvy.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefon, termín porodu.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.
Doba zpracování: po dobu trvání poskytování služby, a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných sporů vzniklých z kupní smlouvy.

2. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení.
Právní základ zpracování: marketingová sdělení budou zasílány na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemohou být marketingová sdělení klientovi zasílána.
Doba zpracování: do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

3. Kontaktní formulář
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefonní číslo.
a případně další osobní údaje (termín porodu) dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajú?

PRÁVO NA PŘÍSTUP A OPRAVU

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům. Rovněž máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Můžete požádat o veškeré dostupné informace týkající se zdrojů osobních údajů a rovněž máte právo požádat o kopii osobních údajů zpracovávaných námi.

V souladu s nařízením si vyhrazujeme právo požadovat poplatek za poskytnutí těchto práv. Můžeme požadovat spravedlivý a přiměřený poplatek zohledňující naše administrativní náklady, pokud žádost bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. Budeme vás informovat o zpoplatnění před vyřízením žádosti.

PRÁVO NA VÝMAZ

Vaše právo na výmaz vás opravňuje žádat o vymazání vašich osobních údajů v případě, že: údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům jejich shromažďování nebo zpracování; se rozhodnete odvolat svůj souhlas; vznesete námitku proti zpracování automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací; vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně; existuje zákonná povinnost vymazat vaše osobní údaje; vymazání je nutné k zajištění dodržení platných právních předpisů.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

V kterémkoli z těchto případů máte právo na to, abychom omezili zpracování:popřete přesnost osobních údajů; již nepotřebujeme vaše osobní údaje pro příslušné účely zpracování; z oprávněných důvodů vznesete námitku proti zpracovánívašich osobních údajů.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

V příslušných případech máte právo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů, které jste poskytli Společnosti tak, aby byly k dispozici ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě. Rovněž máte právo požadovat přímý přenos vašich osobních údajů třetí osobě podle vašeho výběru (pokud je to technicky možné).

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo vznést námitku (právo na odmítnutí) vůči zpracovávání vašich osobních údajů (zejména v případě profilování nebo obchodních sdělení). Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

PRÁVO BÝT VYŇAT Z AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVÁNÍ

Máte právo požadovat, abyste byli vyňati z rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má vůči vám právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká.

 

Jak můžete uplatnit výše uvedená práva?

Tato práva může uplatnit elektronicky na e-mailové adrese info@studioprotehotne.cz, telefonicky na čísle 603750097. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.